سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

چلوکباب ها

چلو کره

350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، کره گیاهی 10 گرمی

۳۷,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۳۱,۴۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو کباب کوبیده

160 گرم کباب کوبیده گوسفندی دو سیخ، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، دورچین روز

۱۲۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۰۲,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو کباب لقمه زعفرانی

200 گرم کباب لقمه گوسفندی تک سیخ، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، دورچین روز

۱۴۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۱۹,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو جوجه کباب مخصوص

200 گرم سینه مرغ بدون استخوان مزه دار شده، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، دورچین روز

۱۲۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۰۲,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو کباب برگ مخصوص

180 گرم مغز راسته گوسفندی مزه دار شده، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، دورچین روز

۲۶۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۲۲۵,۲۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو کباب سلطانی

180 گرم مغز راسته گوسفندی مزه دار شده، 80 گرم کباب کوبیده گوسفندی، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، دورچین روز

۳۱۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۲۶۳,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو کباب وزیری

80 گرم کباب کوبیده گوسفندی، 150 گرم سینه مرغ بدون استخوان مزه دار شده، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، دورچین روز

۱۴۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۱۹,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

غذاهای ایرانی

چلو خورشت قرمه سبزی

250 گرم خورشت، 30 گرم گوشت گوسفندی، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، دورچین روز

۷۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۶۳,۷۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو خورشت قیمه بادمجان

250 گرم خورشت، 30 گرم گوشت گوسفندی، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، دورچین روز

۷۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۶۳,۷۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

250 گرم خورشت، 30 گرم گوشت گوسفندی، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، دورچین روز

۷۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۶۳,۷۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلوخورشت فسنجان

250 گرم خورشت فسنجان با مغز گردوی اعلای ایرانی، 35 گرم گوشت گوسفندی، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، دورچین روز

۹۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۸۰,۷۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خورشت فسنجان اضافه

250 گرم خورشت فسنجان با مغز گردوی اعلای ایرانی، 35 گرم گوشت گوسفندی بدون برنج

۶۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۵۵,۲۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خورشت قرمه سبزی اضافه

250 گرم خورشت، 30 گرم گوشت گوسفندی بدون برنج

۴۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۳۸,۲۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خورشت قرمه سبزی نیم کیلویی

500 گرم خورشت قرمه سبزی، 60 گرم گوشت گوسفندی بدون برنج

۹۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۷۶,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خورشت قیمه بادمجان اضافه

250 گرم خورشت قیمه بادمجان، 30 گرم گوشت گوسفندی بدون برنج

۴۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۳۸,۲۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خورشت قرمه سبزی یک کیلویی

1000 گرم خورشت قرمه سبزی، 120 گرم گوشت گوسفندی بدون برنج

۱۸۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۳,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خورشت قیمه سیب زمینی اضافه

250 گرم خورشت 30 گرم گوشت گوسفندی بدون برنج

۴۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۳۸,۲۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خورشت قیمه سیب زمینی نیم کیلویی

500 گرم خورشت قیمه سیب زمینی، 60 گرم گوشت گوسفندی بدون برنج

۹۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۷۶,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خورشت قیمه سیب زمینی یک کیلویی

1000 گرم خورشت قیمه سیب زمینی، 120 گرم گوشت گوسفندی بدون برنج

۱۸۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۳,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

غذاهای سنتی

چلوکباب دیگی

200گرم گوشت گردن گوسفندی چرخ شده، 350برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، دورچین روز

۱۰۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۸۹,۲۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو گوشت گوسفندی

200 گرم گوشت گوسفندی سس پز ، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، دورچین روز

۱۹۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۶۵,۷۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو گردن

500 گرم گردن گوسفندی، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، دورچین روز

۳۰۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۲۵۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو ماهیچه گوسفندی

500 گرم ماهیچه گوسفندی، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، دورچین روز

۳۰۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۲۵۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

400گرم ماهی قزل آلای سرخ شده، 350 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، دورچین روز

۱۸۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۷,۲۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

اقتصادی

چلو جوجه کباب اقتصادی

150 گرم سینه مرغ بدون استخوان مزه دار شده، 300 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، دورچین روز

۹۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۸۰,۷۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو کباب لقمه اقتصادی

110 گرم کباب لقمه گوسفندی تک سیخ، 300 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، دورچین روز

۹۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۸۰,۷۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

چلو کباب برگ اقتصادی

130 گرم مغز راسته گوسفندی مزه دار شده، 300 گرم برنج پخته شده درجه 1 ایرانی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، دورچین روز

۱۹۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۶۱,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

کباب ها

گوجه کبابی

یک عدد گوجه کبابی

۳,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۲,۵۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک کباب سلطانی

180 گرم مغز راسته گوسفندی مزه دار شده، 80 گرم کباب کوبیده گوسفندی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان، دورچین روز

۲۸۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۲۳۸,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک کباب برگ مخصوص

180 گرم مغز راسته گوسفندی مزه دار شده، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان، دورچین روز

۲۳۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۹۹,۷۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک کباب وزیری

80 گرم کباب کوبیده گوسفندی، 150 گرم سینه مرغ بدون استخوان مزه دار شده، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان، دورچین روز

۱۱۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۹۳,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک کباب لقمه زعفرانی

200 گرم کباب لقمه گوسفندی تک سیخ، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان، دورچین روز

۱۱۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۹۳,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک کباب کوبیده

160 گرم کباب کوبیده گوسفندی دو سیخ، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان، دورچین روز

۹۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۷۶,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک جوجه کباب مخصوص

200 گرم سینه مرغ بدون استخوان مزه دار شده، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان، دورچین روز

۹۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۷۶,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

کباب کوبیده تک سیخ

80 گرم کباب کوبیده گوسفندی بدون نان و دورچین

۴۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۳۴,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک ها

خوراک ماهیچه مخصوص

500گرم ماهیچه گوسفندی، نان، دورچین روز

۲۷۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۲۲۹,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک گردن مخصوص

500 گرم گردن گوسفندی، نان، دورچین روز

۲۷۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۲۲۹,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک گوشت گوسفندی سس پز

200گرم گوشت گوسفندی پخته شده در سس گوجه فرنگی

۱۶۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰,۲۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

400گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، نان، دورچین روز

۱۵۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۱,۷۵۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

خوراک مرغ سس پز ران

400 گرم ران مرغ پخته شده در سس گوجه فرنگی، نان، دورچین روز

۸۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۶۸,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

پیش غذا و دسر

سوپ جو 500 گرمی

بلغور جو، قارچ، هویج، مرغ، جعفری به وزن 500 گرم

۳۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۲۵,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

سالاد فصل

یک عدد سالاد فصل، سس فرانسه تک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

ماست موسیر

ماست موسیر 100 گرم

۷,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

ماست ساده

۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

زیتون پرورده

زیتون پرورده 100 گرم

۱۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

زیتون شور

زیتون شور بدون هسته

۱۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

سوپ جو یک کیلوگرمی

بلغور جو.قارچ.هویج.مرغ.جعفری به وزن 1 کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ۵۱,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشیدنی ها

آب معدنی خانواده

1500 میلی لیتر

۸,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

ماءالشعیر قوطی هلو

330 میلی لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشابه خانواده فانتا

1500 میلی لیتر

۲۹,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشابه خانواده کوکا کولا

1500 میلی لیتر

۲۹,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشابه قوطی اسپرایت

330 میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشابه قوطی فانتا

330 میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشابه قوطی کوکا کولا

330 میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشابه بطری اسپرایت

300 میلی لیتر

۱۱,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشابه بطری فانتا

300 میلی لیتر

۱۱,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشابه بطری کوکا کولا

300 میلی لیتر

۱۱,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

دوغ سنتی خانواده کوه پایه

دوغ خانواده سنتی

۳۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

ماءالشعیر لیمو

ماءالشعیر لیمو یک لیتری

۲۲,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

لیموناد بطری

300 میلی لیتر

۱۲,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

آب معدنی بطری

500 میلی لیتر

۵,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

ماءالشعیر هلو

ماءالشعیر هلو یک لیتری

۲۲,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

ماءالشعیر استوایی

ماءالشعیر استوایی یک لیتری

۲۲,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

لیموناد خانواده

لیموناد خانواده یک لیتری

۲۰,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

ماءالشعیر قوطی لیمو

330 میلی لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

ماءالشعیر قوطی استوایی

330 میلی لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

دوغ سنتی تک نفره کوه پایه

دوغ تک نفره

۱۱,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشابه خانواده زیرو کوکاکولا

نوشیدنی نوشابه خانواده زیرو کوکاکولا

۳۰,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

نوشابه خانواده اسپرایت

1500 میلی لیتر

۲۹,۵۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

اضافات

نان

1عدد نان لواش بسته بندی شده

۱,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

لیوان یکبار مصرف

یک عدد لیوان یکبار مصرف

۳۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

پک قاشق و چنگال یکبارمصرف

پک قاشق و چنگال لدرلی، نمک تک نفره، خلال دندان و دستمال کاغذی

۱,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

پیاز

یک عدد پیاز متوسط

۲,۰۰۰ تومان قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده